REGULAMIN SIŁOWNI

Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznanie się i przestrzegania regulaminu siłowni, a także do kulturalnego zachowania się.


      1.  Z siłowni mogą korzystać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście na siłownie lub posiadają ważny karnet, którym może
         posługiwać się tylko właściciel.

      2.  Po przyjściu do klubu należy zameldować się w recepcji i pozostawić tam karnet na czas ćwiczeń lub wykupić jednorazowe
         wejście.

      3.  Każda osoba korzystająca z siłowni otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni, za który należy zostawić zastaw.

      4.  Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy , a przede wszystkim obuwie zamienne z czystą podeszwą, inne
         od tego, w którym się przyszło do klubu; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.

      5.  Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym
         miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy
         sytuacji osobistej klienta).

      6.  Nie wykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

      7.  Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.

      8.  Klub zaleca przeprowadzenie badań kontrolnych.

      9.  W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o
         tym instruktora.

     10.  Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w
            przypadku złego samopoczucia.

      11.  Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.

      12.  Wskazana jest asekuracja podczas pod czas ćwiczenia – wyciskanie leżąc.

      13.  Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po
            sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

      14.  Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.

      15.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez
           instruktora bądź obsługę.

      16.  Klub nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.

      17.  Dzieci poniżej 16 roku życia mają zakaz wstępu na siłownie , bez pełnoletniego opiekuna, instruktora który będzie sprawował
           piecze oraz dbał o bezpieczeństwo nieletniego.

      18.  Młodzież powyżej szesnastego roku życia może korzystać z siłowni po przyniesieniu podpisanego przez Rodzica/ Opiekuna  
           stosownego oświadczenia.

      19.  W razie korzystania z siłowni osoby niepełnoletniej, wymagana jest zgoda Rodzica/ Opiekuna. Jednocześnie rodzic jest
            poinformowany iż dziecko wykonuje ćwiczenia samodzielnie, oraz że Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące 
            wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora bądź obsługę.

      20.  Zgodę na korzystanie z siłowni osoby niepełnoletniej podpisuje Rodzic/ opiekun osobiście w recepcji klubu, gdzie uzyska
           wszelkich niezbędnych informacji.

      21.  Osoby niepełnoletnie mają bezwzględny zakaz korzystania z sauny.

      22.  Klient wykupujący karnet na siłownię lub jednorazowe wejście akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego
           regulaminu.

      23.  W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, klient może zostać wyproszony z siłowni oraz karnet 
           na siłownię może zostać unieważniony bez zwrotów jakichkolwiek kosztów.

      24. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, które nie są zamknięte w szafkach

 

SPRAWDŹ
NASZE PROMOCJE!

Zarezerwuj
kort!

Zarezerwuj
halę!

Kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj sie z nami!

Rzeszów, ul. Morelowa 41,
(przy Oś. Baranówka 4)