Regulamin korzystania z boiska klubu sportowego Spin.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1.  Boisko do piłki nożnej jest obiektem Klubu Sportowego „Spin”.

     2.  Do dyspozycji korzystających z boiska są szatnie, natryski i sauna.

     3.  Osoby korzystające z boiska oświadczają, że Ich stan zdrowia pozwala im uczestniczyć w zajęciach sportowych.

     4.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na boisku.

§ 2.  REZERWACJA BOISKA

    1.  Rezerwacji boiska można dokonać osobiście w recepcji Klubu lub telefonicznie:
         17555 47 15 / 608-67-67-00, codziennie od poniedziałku do niedzieli w godz. od 08:00 – 22:00.

     2.  Osoba posiadająca rezerwację jest zobowiązana do powiadomienia o jej anulowaniu

     3.  z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

§ 3. OPŁATA ZA BOISKO

     1.  Opłaty za korzystanie z boiska  należy bezwzględnie dokonać przed wejściem na boisko w recepcji „SPINKLUBU”.Opłaty za
         boisko są pobierane wg cennika.

     2.  Opłaty za stałą rezerwacje  dokonuje się za miesiąc z góry.

     3.  W przypadku nie powiadomienia o anulowaniu rezerwacji w wyznaczonym terminie, posiadająca ją osoba jest zobligowana
         zapłacić za daną rezerwacje na boisko

     4.  Opłata za godzinę korzystania z boiska obejmuje: wejście na boisko, efektywny czas gry i zejście z boiska.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA BOISKA

     1.  Osoby przystępujące do gry na boisku są zobowiązane do zgłoszenia wejścia na teren boiska w recepcji.

     2.  Nie wolno korzystać z boiska  bez uiszczenia opłaty.

     3.  Pierwszeństwo korzystania z boiska  mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.

     4.  Osoby wynajmujące boisko mają prawo do korzystania z nich w określonych godzinach uzgodnionych wcześniej w recepcji.

     5.  Na teren boiska wolno wchodzić jedynie w stroju sportowym i obuwiu zamiennym z podeszwą przystosowaną do gry     
          na sztucznej trawie.

     6.  Bezwzględny zakaz  grania w korkach – Lankach.

     7.  Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże z karą grzywny w wysokości 100 zł i jednoczesną utratą rezerwacji w Klubie i
          natychmiastowym rozwiązaniu umowy.

     8. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i czystości.

     9.  Na boisku obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

   10.  Odpowiedzialność za szkody poczynione na terenie boiska ponosi użytkownik.

   11.  Instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią zobowiązani są do przybycia na  5 minut przed
         planowaną godziną rozpoczęcia zajęć i opuszczenia obiektu po wyjściu ostatniego z uczestników.

 § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy zgłaszać w recepcji „SPINKLUBU”.

SPRAWDŹ
NASZE PROMOCJE!

Zarezerwuj
kort!

Zarezerwuj
halę!

Kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj sie z nami!

Rzeszów, ul. Morelowa 41,
(przy Oś. Baranówka 4)